PRÁVA KUPUJÍCÍHO

Rozpor s kupní smlouvou:

 • V případě, že zboží vykazuje při předání zjevné vady nebo je-li zboží předáno v porušeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít a bez zbytečného odkladu uplatnit odpovědnost za rozpor s kupní smlouvou. Kupující je poté oprávněn požadovat dodání zboží v množství, jakosti, provedení a obalu, jež určuje kupní smlouva, a to dle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou (doplněním). Není-li takový postup možný, např. pokud prodávající již nemá zboží stejného druhu, může kupující od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor sám způsobil.
 • Vada zboží, která se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí, se považuje za rozpor s kupní smlouvou existující již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Uplatnění vad v záruční době:

 • Jestliže se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, je kupující oprávněn uplatnit reklamaci. Reklamaci je kupující oprávněn uplatnit v sídle Společnosti, nejlépe však v místě uzavření kupní smlouvy.
 • Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.


POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 • Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách do pěti (5) dnů informovat prodávajícího.
 • Uplatňuje-li kupující reklamaci, je nutné tuto doložit:
  a) vadným zbožím (neplatí v případě, požaduje-li kupující pouze dodání chybějícího zboží),
  b) dokladem o koupi zboží (fakturou, dokladem o zaplacení) a řádně vyplněným záručním listem (u zboží, k němuž byl záruční list dodán),
 • Případné odstoupení kupujícího od kupní smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení prodávajícímu.PRÁVA PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající může reklamaci posoudit:
a) přímo,
b) předáním svému dodavateli na posouzení,

Prodávající zamítne reklamaci:
a) má-li reklamované zboží vadu, za kterou prodávající podle zákona nebo kupní smlouvy neodpovídá,
b) v případě, že reklamace nebyla uplatněna v záruční době,
c) v případě, že je reklamováno běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním,
d) nebyla-li reklamace řádně uplatněna


POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 • Reklamace musí být vyřízena nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů od převzetí uplatnění reklamace. Jestliže není prodávající schopen tuto lhůtu dodržet, informuje kupujícího o stavu reklamace do vypršení této lhůty (to může nastat při předání reklamace dodavateli prodávajícího z důvodu jejího odbornějšího posouzení, případně opravy); nesouhlasí-li kupující s prodloužením zákonem stanovené lhůty, zůstává v platnosti lhůta 30 kalendářních dnů. V případě, že lhůta pro vyřízení reklamace nebyla dodržena, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 • Prodávající v případě oprávněné reklamace vyřizuje reklamaci některým z následujících způsobů:
  a) dodáním chybějícího zboží,
  b) odstraněním vad opravou zboží,
  c) výměnou zboží,
  d) přiměřenou slevou z kupní ceny zboží,
  e) vrácením zaplacené kupní ceny v případě odstoupení od kupní smlouvy.
 • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží.
 • Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. Totéž platí tehdy, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí téže vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat; za opětovný výskyt vady se považuje výskyt vady poté, kdy vada byla již dvakrát reklamována a odstraňována.
 • Jde-li o jiné neodstranitelné vady a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

 

Všeobecné obchodní podmínky

přihlášení/registrace